Loader

健康医疗团队

全科医学

Dr Anne Kulich Shanghai

舒安利医生
家庭医生

Dr Tan Lay Hoe

陈礼河医生
家庭医生

 

心脏血管科

Dr Thomas Cao

曹松 医生
心脏血管科医生

妇科与女性健康

Dr Sophia Huang

黄晓菲医生
妇科医生

Zhongyuan-Tang

唐中园 医生
妇产科顾问医生

儿科

心理健康咨询

内科

Chanchan-Xu

许婵婵医生
内科顾问医生

中医

rm-biejing-tcm-dr-rui-hua-wang

王瑞华医生
中医内科副主任

牙科及畸齿矫正

Dr Yoon Yee Jae

尹利在医生
口腔科医生

 

Dr Zoe Zhang

张寅 医生
口腔正畸专科医师